Artikelen door admin

Onrechtmatig verkregen bewijs, mag dat?

In een rechtszaak is gelijk hebben onvoldoende om gelijk te krijgen. Wie gelijk wil krijgen dient over bewijsmateriaal te beschikken. Wanneer de tegenpartij probeert de boel te belazeren dan is dat vaak lastig te bewijzen. Een vrouw uit Noord-Holland ging ver om haar gelijk te halen: ze brak in op de e-mailbox van haar ex-partner […]

Op de rand van de afgrond bloeien de mooiste bloempjes

Wanneer een onderneming in financiële problemen komt, rijst de vraag of het nog mogelijk is de ondergang af te wenden. Kan er extra financiering worden aangetrokken? Welke risico’s dreigen voor de financier? Uit het arrest van de Hoge Raad d.d. 7 april 2017 over de procedure tussen de curator van de Thieme Groep en de […]

Bestuurders, let op uw saeck!

In iedere samenleving speelt het verenigingsleven een belangrijke rol. Sportclubs en andere verenigingen dragen bij aan de sociale cohesie van de maatschappij en veel mensen zijn bereid in hun vrije tijd daaraan een bijdrage te leveren, al dan niet als bestuurder van een club. Bestuurders worden officieel benoemd en zijn, al dan niet gezamenlijk met […]

De contractuele boete

Het is een hardnekkig misverstand dat contractuele boetebedingen, zoals bijvoorbeeld de standaard boetebepaling in het zogenaamde “voorlopige” koopcontract van de NVM, niet in rechte afdwingbaar zijn, of dat zij altijd gematigd worden door de rechter. “Zo’n vaart zal het niet lopen”, roept men dan. Een zogenaamde papieren tijger dus. Of niet soms? De praktijk is […]

Wijziging Wet bescherming persoonsgegevens – Meldplicht datalekken

Per 1 januari 2016 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) uitgebreid met een meldplicht voor datalekken. Alle organisaties of bedrijven, die persoonsgegevens bijhouden, zijn verplicht om aan de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen bekend als College Bescherming Persoonsgegevens) te melden, als er persoonsgegevens per abuis “op straat” komen te liggen. Wanneer dit niet gemeld wordt, dan kan […]

Wet civielrechtelijk bestuursverbod en herziening faillissementsfraude Wetboek van strafrecht

In het kader van de wetgevingsoperatie Herijking faillissementsrecht heeft de Tweede Kamer op 23 juni 2015 de wetsvoorstellen Civielrechtelijk bestuursverbod (34011) en herziening faillissementsfraude (33994) unaniem aangenomen. De voorstellen liggen nu bij de Eerste Kamer. Centraal in deze twee wetsvoorstellen staat de bedoeling van de wetgever om de positie van de curator bij het tegengaan […]

Reform of the European Insolvency Regulation

The European Parliament approved the revised version of the European Insolvency Regulation on 20 May 2015. The new regulation will take effect 24 months after publication in the Official Journal of the European Union. This completes the third revision process which commenced in 2011. The European Insolvency Regulation regulates the mutual recognition and coordination of […]

Herziening Europese Insolventieverordening

Het Europese Parlement heeft op 20 mei 2015 de herziene versie van de Europese Insolventieverordening goedgekeurd. De nieuwe verordening zal na de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie in werking treden na 24 maanden. De derde herziening die in 2011 begon is daarmee afgerond. De Europese insolventieverordening regelt de wederzijdse erkenning en afstemming […]

Work and job security act – The measures outlined

The most important changes, that became effective per 1 January 2015 and that will become effective per 1 July 2015, are summarized below. CHANGES EFFECTIVE 1 JANUARY 2015 TRIAL PERIOD: trial periods may not be agreed in contracts shorter than 6 months. This applies to all employment contracts concluded on or after 1 January 2015. […]