Belangrijk

Inhoudsopgaaf van deze pagina

Gebruik van de website

Aansprakelijkheid website

Intellectuele eigendomsrechten

Rechtsgebiedenregister Orde van Advocaten

Maatschap Vorstman Advocatuur

Nederlandse Orde van Advocaten

Stichting Derdengelden

Algemene voorwaarden

Beroepsaansprakelijkheid

Klachten

Gebruik van deze website

Deze website en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de hieronder staande voorwaarden. Door het gebruik van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze voorwaarden te hebben aanvaard.

De informatie beschikbaar op of via deze website is uitsluitend informatief en is geen advies in welke vorm dan ook. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend, behoudens door Vorstman Advocatuur.

Het is mogelijk dat bepaalde informatie op deze website is verouderd, onvolledig of onjuist is. Vorstman Advocatuur staat niet in voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van informatie op deze website.

Deze website bevat hyperlinks en/of verwijzingen naar andere websites. Vorstman Advocatuur oefent geen enkele controle of zeggenschap uit over dergelijke andere websites. Vorstman Advocatuur staat derhalve niet in voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van informatie op andere websites. Het opnemen van hyperlinks en/of verwijzingen naar andere websites houdt op geen enkele wijze enige relatie of goedkeuring in van Vorstman Advocatuur ten aanzien van die websites en/of de inhoud van die websites.

Aansprakelijkheid

Vorstman Advocatuur is niet aansprakelijk voor enige schade of ander nadeel geleden door of in verband met enig direct of indirect gebruik van deze website of de op of via deze website verkregen informatie. Hieronder valt tevens enige schade of ander nadeel geleden door of in verband met het raadplegen of gebruik van websites of informatie waarnaar wordt verwezen op deze website. Vorstman Advocatuur is voorts niet aansprakelijk voor enige schade of ander nadeel voortvloeiende uit storingen en/of onderbrekingen op of van deze website, zoals (maar niet beperkt tot) technische fouten, virussen en alle andere storingen en onderbrekingen. Evenmin is Vorstman Advocatuur aansprakelijk voor de elektronische communicaties via de website, zoals (maar niet uitsluitend) de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties. Elk gebruik dat u maakt van deze informatie is volledig voor eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Uw toegang tot deze website houdt geen enkele overdracht in van enige intellectuele eigendomsrechten, in de meest brede zin des woords, betreffende deze website, een gedeelte van deze website en/of informatie beschikbaar op of via deze website.

Het is uitsluitend toegestaan deze website en/of de informatie op deze website te gebruiken om uzelf te informeren. Elk ander gebruik van deze website en/of de informatie op deze website is niet toegestaan.

Rechtsgebiedenregister Orde van Advocaten
De hierna genoemde advocaat heeft zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd:

* Diederik Oolbekkink staat geregistreerd op Arbeidsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op voornoemd geregistreerd hoofdrechtsgebied

Vorstman Advocatuur

Vorstman Advocatuur is de handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vorstman Advocatuur B.V. Bij opdrachten aan Vorstman Advocatuur komt derhalve een rechtsbetrekking tot stand tussen de betreffende opdrachtgever en Vorstman Advocatuur B.V. Vorstman Advocatuur B.V. staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81017820. Het BTW nummer van Vorstman Advocatuur B.V. is NL861891260B01

Nederlandse Orde van Advocaten

Alle advocaten van Vorstman Advocatuur zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl

De regels van de Nederlandse Orde van Advocaten zijn op alle advocaten van Vorstman Advocatuur van toepassing. Voor zover zij optreden in de hoedanigheid van curator of bewindvoerder gelden de op die hoedanigheid toepasselijke gedragsregels.

Stichting Derdengelden

Vorstman Advocatuur werkt met de Stichting Beheer Derdengelden Vorstman Advocaten. Deze stichting heeft een bankrekening bij ABN AMRO Bank N.V. met rekeningnummer ​NL36 ABNA 0541 5011 51.

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van Vorstman Advocatuur zijn hier te raadplegen.

Beroepsaansprakelijkheid

Vorstman Advocatuur is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid bij:

Aon
Condensatorweg 54
1014 AX Amsterdam

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Vorstman Advocatuur kent een verzekerd maximum bedrag van EUR 1.000.000 per aanspraak. Het eigen risico bedraagt EUR 2.500 per aanspraak. LET OP: Of de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Vorstman Advocatuur in een bepaald geval dekking biedt en/of tot enige uitkering leidt, hangt af van alle verzekeringsvoorwaarden.

Klachten

Vorstman Advocatuur heeft mevrouw mr. F. Makker van Makker Advocatuur aangewezen als interne klachtenfunctionaris. Eventuele klachten over Vorstman Advocatuur dienen derhalve te worden gericht aan mr. D.H. Oolbekkink. De kantoorklachtenregeling van Vorstman Advocatuur is hier te vinden. Vorstman Advocatuur streeft ernaar om zo spoedig mogelijk te reageren op eventuele klachten die haar ter kennis komen, alsmede om een bevredigende oplossing te vinden.