Belangrijk

Inhoudsopgaaf van deze pagina

Gebruik van de website

Aansprakelijkheid website

Intellectuele eigendomsrechten

Maatschap Vorstman Advocaten

Nederlandse Orde van Advocaten

Stichting Derdengelden

Algemene voorwaarden

Beroepsaansprakelijkheid

Klachten

Gebruik van deze website

Deze website en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de hieronder staande voorwaarden. Door het gebruik van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze voorwaarden te hebben aanvaard.

De informatie beschikbaar op of via deze website is uitsluitend informatief en is geen advies in welke vorm dan ook. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend, behoudens door Vorstman Advocaten.

Het is mogelijk dat bepaalde informatie op deze website is verouderd, onvolledig of onjuist is. Vorstman Advocaten staat niet in voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van informatie op deze website.

Deze website bevat hyperlinks en/of verwijzingen naar andere websites. Vorstman Advocaten oefent geen enkele controle of zeggenschap uit over dergelijke andere websites. Vorstman Advocaten staat derhalve niet in voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van informatie op andere websites. Het opnemen van hyperlinks en/of verwijzingen naar andere websites houdt op geen enkele wijze enige relatie of goedkeuring in van Vorstman Advocaten ten aanzien van die websites en/of de inhoud van die websites.

Aansprakelijkheid

Vorstman Advocaten is niet aansprakelijk voor enige schade of ander nadeel geleden door of in verband met enig direct of indirect gebruik van deze website of de op of via deze website verkregen informatie. Hieronder valt tevens enige schade of ander nadeel geleden door of in verband met het raadplegen of gebruik van websites of informatie waarnaar wordt verwezen op deze website. Vorstman Advocaten is voorts niet aansprakelijk voor enige schade of ander nadeel voortvloeiende uit storingen en/of onderbrekingen op of van deze website, zoals (maar niet beperkt tot) technische fouten, virussen en alle andere storingen en onderbrekingen. Evenmin is Vorstman Advocaten aansprakelijk voor de elektronische communicaties via de website, zoals (maar niet uitsluitend) de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties. Elk gebruik dat u maakt van deze informatie is volledig voor eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Uw toegang tot deze website houdt geen enkele overdracht in van enige intellectuele eigendomsrechten, in de meest brede zin des woords, betreffende deze website, een gedeelte van deze website en/of informatie beschikbaar op of via deze website.

Het is uitsluitend toegestaan deze website en/of de informatie op deze website te gebruiken om uzelf te informeren. Elk ander gebruik van deze website en/of de informatie op deze website is niet toegestaan.

maatschap Vorstman Advocaten

Vorstman Advocaten is een kostenmaatschap bestaande uit natuurlijke personen en praktijkvennootschappen, die ieder afzonderlijk voor eigen rekening en risico werkzaam zijn. Bij opdrachten aan een advocaat van Vorstman Advocaten komt derhalve een rechtsbetrekking tot stand met die vennoot. Vorstman Advocaten staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32149320. Het BTW nummer van Vorstman Advocaten is NL820529011B01.

Nederlandse Orde van Advocaten

Alle advocaten van Vorstman Advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl

De regels van de Nederlandse Orde van Advocaten zijn op alle advocaten van Vorstman Advocaten van toepassing. Voor zover zij optreden in de hoedanigheid van curator of bewindvoerder gelden de op die hoedanigheid toepasselijke gedragsregels.

Stichting Derdengelden

Vorstman Advocaten werkt met de Stichting Beheer Derdengelden Vorstman Advocaten. Deze stichting heeft een bankrekening bij ABN AMRO Bank N.V. met rekeningnummer ​NL36 ABNA 0541 5011 51.

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van Vorstman Advocaten zijn hier te raadplegen.

Beroepsaansprakelijkheid

Vorstman Advocaten is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid bij:

Markel International Insurance Company Limited
Westplein 12-14
3016 BM Rotterdam

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Vorstman Advocaten kent een verzekerd maximum bedrag van EUR 1.000.000 per schadegeval en EUR 2.000.000 per contractjaar. Het eigen risico bedraagt EUR 2.500 per schadegeval. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Vorstman Advocaten geeft dekking voor aanspraken die tegen een verzekerde zijn ingesteld en/of in rechte aanhangig gemaakt in een lidstaat van de Europese Unie alsmede een andere staat, die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland, in verband met verzekerde activiteiten die zijn of worden uitgevoerd van uit de Nederlandse vestiging(en) van een verzekerde en voor zover op betreffende aanspraken het recht van één van voornoemde staten van toepassing is. LET OP: Of de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Vorstman Advocaten in een bepaald geval dekking biedt en/of tot enige uitkering leidt, hangt af van alle verzekeringsvoorwaarden.

Klachten

Vorstman Advocaten heeft mr. A.W. Kouwets aangewezen als interne klachtenfunctionaris. Eventuele klachten over een advocaat van Vorstman Advocaten dienen derhalve te worden gericht aan mr. A.W. Kouwets. De kantoorklachtenregeling van Vorstman Advocaten is hier te vinden. Vorstman Advocaten streeft ernaar om zo spoedig mogelijk te reageren op eventuele klachten die haar ter kennis komen, alsmede om een bevredigende oplossing te vinden.