Belangrijk


Adresgegevens

Bezoekadres Gooimeer 5
1411 DD Naarden
Correspondentie adres Postbus 408
1400 AK Bussum
T: (+31) (0)35 695 46 10
F: (+31) (0)35 695 46 11
E: info@www.s310888.cp.hostnet.nl

Vorstman Advocaten

Vorstman Advocaten is een kostenmaatschap bestaande uit natuurlijke personen en praktijkvennootschappen, die ieder afzonderlijk voor eigen rekening en risico werkzaam zijn. Bij opdrachten aan een advocaat van Vorstman Advocaten komt derhalve een rechtsbetrekking tot stand met die vennoot. Vorstman Advocaten staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32149320. Het BTW nummer van Vorstman Advocaten is NL820529011B01.

Nederlandse Orde van Advocaten

Alle advocaten van Vorstman Advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl

De regels van de Nederlandse Orde van Advocaten zijn op alle advocaten van Vorstman Advocaten van toepassing. Voor zover zij optreden in de hoedanigheid van curator of bewindvoerder gelden de op die hoedanigheid toepasselijke gedragsregels.

Derdengelden

Vorstman Advocaten werkt met de Stichting Beheer Derdengelden Vorstman Advocaten. Deze stichting heeft een bankrekening bij ABN AMRO Bank N.V. met rekeningnummer ​NL36 ABNA 0541 5011 51.

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van Vorstman Advocaten zijn hier te raadplegen.

Beroepsaansprakelijkheid

Vorstman Advocaten is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid bij:

Markel International Insurance Company Limited
Westplein 12-14
3016 BM Rotterdam

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Vorstman Advocaten kent een verzekerd maximum bedrag van EUR 1.000.000 per schadegeval en EUR 2.000.000 per contractjaar. Het eigen risico bedraagt EUR 2.500 per schadegeval. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Vorstman Advocaten geeft dekking voor aanspraken die tegen een verzekerde zijn ingesteld en/of in rechte aanhangig gemaakt in een lidstaat van de Europese Unie alsmede een andere staat, die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland, in verband met verzekerde activiteiten die zijn of worden uitgevoerd van uit de Nederlandse vestiging(en) van een verzekerde en voor zover op betreffende aanspraken het recht van één van voornoemde staten van toepassing is. LET OP: Of de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Vorstman Advocaten in een bepaald geval dekking biedt en/of tot enige uitkering leidt, hangt af van alle verzekeringsvoorwaarden.

Klachten

Vorstman Advocaten heeft mr. A.W. Kouwets aangewezen als interne klachtenfunctionaris. Eventuele klachten over een advocaat van Vorstman Advocaten dienen derhalve te worden gericht aan mr. A.W. Kouwets. De kantoorklachtenregeling van Vorstman Advocaten is hier te vinden. Vorstman Advocaten streeft ernaar om zo spoedig mogelijk te reageren op eventuele klachten die haar ter kennis komen, alsmede om een bevredigende oplossing te vinden.