Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)

Het streven van de openstelling NOW is 6 april 2020, uiterlijk 14 april 2020. De intentie is om de eerste voorstellen binnen 2 tot 4 weken uit te gaan uitbetalen. De regeling zelf kunt u hier downloaden. Hierbij alvast de belangrijkste punten:

Minimaal 20% te verwachten omzetverlies, hoe deze % te verwachten omzetdaling berekenen?

 • bereken het verschil tussen (A) 25% jaaromzet 2019 en (B) de geschatte daling in omzet over de volgende 3 periodes, daarin mag de werkgever kiezen over de volgende periodes:
 • 1/3/2020-31/5/2020
 • 1/4/2020-30/6/2020
 • 1/5/2020-31/7/2020

Let op!:

 • omzet = de netto omzet = opbrengst uit leveringen + diensten – kortingen. Doe navraag bij de accountant hoe de omzet is berekend in de eerdere jaarrekeningen.
 • omzet wordt gemeten op concernniveau, aanvraag wel per B.V.
 • Het is niet nodig de reden van de daling op te geven.

Wat is de loonsom, waarvan 90% wordt gecompenseerd?

 • SV Loon wordt gecompenseerd over vooralsnog 3 maanden, gemaximeerd tot EUR 9.538 bruto.
 • 30% compensatie toeslag over loon t.b.v. werkgeverspremies, vakantietoeslag en pensioenpremies.

Aanvraag hoe te berekenen?, dat gaat via de volgende formule:

 • % verwachte omzetdaling x loonsom januari 2020 x 3 (maanden) x 1,3 (30%) x 90%
 • Let op dit is een voorschot, daarvan wordt 80% uitbetaald.

Correctie achteraf!:

Er volgt correctie achteraf: % werkelijke omzet x loonsom 1 maart – 31 mei 2020 x 1,3 x 90%.

Bijzondere voorwaarden

 • Vanaf 18 maart 2020 is het niet toegestaan ontslag op bedrijfseconomische redenen aan te vragen, op straffe van correctie achteraf. Het loon van de betrokken werknemers wordt dan met een factor 1,5 op de loonsom in mindering gebracht.
 • De ondernemingsraad of PVT dient te worden geïnformeerd over de subsidieverlening
 • Bijhouden controleerbare administratie.
 • Verplichting om de subsidie uitsluitend aan te wenden voor betaling van de loonkosten.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met mij op via d.oolbekkink@vorstman.nl

D.H. Oolbekkink

Amsterdam, 5 april 2020