Toestemming werktijdverkorting wegens Corona rechtvaardigt mogelijke loonstop!

Beste lezer

Graag aandacht voor het volgende. Het lijkt erop dat bij toekenning van een werktijdverkorting er – behoudens andersluidende afspraken volgend uit een CAO of regeling – er geen verplichting is om het loon nog door te betalen. Dit volgt uit een ministeriële regeling, genaamd de “Regeling Onwerkbaar Weer” die sinds 1 januari 2020 van kracht is geworden. Deze regeling lijkt bij velen aan de aandacht te zijn ontsnapt. Dat komt omdat deze regeling doet vermoeden dat deze louter zou zien op “onwerkbaar weer”. Denk aan het niet kunnen werken door “buitengewone natuurlijke omstandigheden”, een tsunami of orkaan. Dat is niet juist, de regeling lijkt meer ruimte te geven. In deze regeling staat namelijk in artikel 5 opgenomen dat de werkgever ook is vrijgesteld van de loondoorbetalingsplicht indien het niet werken het gevolg is van “andere buitengewone omstandigheden, voor zover ten gevolge daarvan een ontheffing is verleend”.

Naar mijn mening zou nu gesteld kunnen worden dat de Corona situatie is aan te merken als een andere buitengewone omstandigheid zoals in artikel 5 genoemd. Ik maak daarbij het voorbehoud dat dit uiteindelijk aan een rechter/ de rechtspraak is om definitief te bepalen, maar in deze situatie waarin noodmaatregelen genomen moeten worden is dit wel een sterk pleitbaar standpunt. Ervan uitgaande dat Corona hier onder is te scharen volgt dat -indien er dus wel al een werktijdverkorting is verkregen – de werkgever het loon niet meer hoeft door te betalen over de uren waarover niet gewerkt wordt / kan worden. Werknemers vallen dan in principe volledig terug op de WW-uitkering voor het deel dat hun werktijd is verkort, welk deel zij dan doorgestort krijgen.

Voorbeeld: stel er is sprake van een toegekende gedeeltelijke werktijdverkorting (bijv. 50 % van de arbeidstijd). Dan krijgt de fulltime werknemer over 20 uur 50% die hij nog wel werkt zijn of haar gebruikelijke salaris. Over de andere 20 uur ontvangt deze werknemer dan de WW uitkering. Deze is 75% eerste 2 maanden en daarna 70% van het gebruikelijke loon (nimmer meer dan 70% van het maximum dagloon = EUR. 4.769 bruto per maand). In deze Regeling Onwerkbaar Weer wordt overigens ook geen uitzondering gemaakt voor werknemers die onvoldoende WW hebben opgebouwd. Die hebben dus bot gezegd gewoon ‘pech’. Werknemers met hoge salarissen worden evenmin gecompenseerd voor het verschil met een veel lagere WW-uitkering.

Dit lijkt dus extra uitkomst te bieden in deze Corona tijd. Voor werkgevers zal de (ethische) vraag zijn of zij de werknemers bij werktijdverkorting willen korten door het loon stop te zetten. Ik zie dat veel werkgevers tot nu toe het loon nog geheel doorbetalen maar niet iedere werkgever zal zich dat kunnen permitteren, zeker niet in de sectoren die nu het zwaarst getroffen worden zoals de horeca.

D.H. Oolbekkink 16 maart 2020