Privacy

Inleiding

Deze website en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de hieronder staande voorwaarden. Door het gebruik van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze voorwaarden te hebben aanvaard.

Informatie

De informatie beschikbaar op of via deze website is uitsluitend informatief en is geen advies in welke vorm dan ook. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend, behoudens door Vorstman Advocaten.

Het is mogelijk dat bepaalde informatie op deze website is verouderd, onvolledig of onjuist is. Vorstman Advocaten staat niet in voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van informatie op deze website.

Deze website bevat hyperlinks en/of verwijzingen naar andere websites. Vorstman Advocaten oefent geen enkele controle of zeggenschap uit over dergelijke andere websites. Vorstman Advocaten staat derhalve niet in voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van informatie op andere websites. Het opnemen van hyperlinks en/of verwijzingen naar andere websites houdt op geen enkele wijze enige relatie of goedkeuring in van Vorstman Advocaten ten aanzien van die websites en/of de inhoud van die websites.

Aansprakelijkheid

Vorstman Advocaten is niet aansprakelijk voor enige schade of ander nadeel geleden door of in verband met enig direct of indirect gebruik van deze website of de op of via deze website verkregen informatie. Hieronder valt tevens enige schade of ander nadeel geleden door of in verband met het raadplegen of gebruik van websites of informatie waarnaar wordt verwezen op deze website. Vorstman Advocaten is voorts niet aansprakelijk voor enige schade of ander nadeel voortvloeiende uit storingen en/of onderbrekingen op of van deze website, zoals (maar niet beperkt tot) technische fouten, virussen en alle andere storingen en onderbrekingen. Evenmin is Vorstman Advocaten aansprakelijk voor de elektronische communicaties via de website, zoals (maar niet uitsluitend) de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties. Elk gebruik dat u maakt van deze informatie is volledig voor eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Uw toegang tot deze website houdt geen enkele overdracht in van enige intellectuele eigendomsrechten, in de meest brede zin des woords, betreffende deze website, een gedeelte van deze website en/of informatie beschikbaar op of via deze website.

Het is uitsluitend toegestaan deze website en/of de informatie op deze website te gebruiken om uzelf te informeren. Elk ander gebruik van deze website en/of de informatie op deze website is niet toegestaan.

Privacy

Vorstman Advocaten respecteert de privacy van bezoekers van deze website. Er worden geen persoonsgegevens verwerkt via deze website en Vorstman Advocaten maakt geen gebruik van cookies. Er wordt door Vorstman Advocaten derhalve geen informatie vergaard over uw bezoeken, uw IP adres of uw browser.

Via deze website kunt u echter wel informatie doorgeven aan Vorstman Advocaten. Indien u van die mogelijkheid gebruik maakt, kunnen wij die informatie uiteraard wel gebruiken om u van dienst te zijn. Ook in dat geval zal Vorstman Advocaten echter uw privacy respecteren. De door u aan Vorstman Advocaten doorgegeven informatie zal derhalve uitsluitend worden gebruikt om u van dienst te zijn.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over het bovenstaande, neem dan contact met ons op via: info@www.s310888.cp.hostnet.nl