Privacy

Privacy verklaring Vorstman Advocatuur

In deze privacyverklaring kunt u teruglezen hoe wij omgaan met persoonsgegevens uit hoofde van de sinds 25 mei 2018 toepasselijke Algemene Verordening gegevensverwerking (AVG). Vorstman Advocatuur respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Wij betrachten daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen die onze website bezoeken of anderszins contact met ons hebben.

Welke gegevens verwerken wij, en met welk doel en grondslag?

Indien u een opdracht aan Vorstman Advocatuur  verstrekt, verwerkt Vorstman Advocatuur uw persoonsgegevens. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer en/of kopie paspoort en/of kopie rijbewijs waarop het BSN-nummer onleesbaar is gemaakt. Verder gaat het om gegevens die relevant zijn voor het kunnen behandelen van het dossier en onze verdere dienstverlening, waaronder – maar niet beperkt tot – het verlenen van juridische diensten, het voeren van (gerechtelijke) procedures, facturatie, het innen van declaraties, en marketing en communicatiedoeleinden.

Vorstman Advocatuur kan de met u aangegane opdracht en/of te verlenen diensten niet uitvoeren zonder verwerking van uw gegevens en heeft daarbij dan ook een gerechtvaardigd belang en noodzaak of uit hoofde van de te sluiten overeenkomsten van opdracht met haar cliënt(en).

Vorstman Advocatuur verwerkt behalve via Google Analytics geen persoonsgegevens afkomstig van bezoek aan onze website (denk aan cookies, IP-adressen). Het kan voorkomen dat Vorstman Advocatuur uw e-mailadres gebruikt om u berichten (al dan niet een nieuwsbrief en/of update van onze dienstverlening) te sturen of om u uit te nodigen voor een evenement. De mailingapp houdt gegevens bij over het openen van verzonden berichten. Indien u deze berichten of uitnodigingen niet wenst te ontvangen kunt u dat via de afmeldknop onderaan de nieuwsbrief of rechtstreeks bij ons aangeven. U zult dergelijke berichten dan niet meer ontvangen.

Hoe lang bewaart Vorstman Advocatuur uw gegevens?

Vorstman Advocatuur bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevens verwerking, dan wel op grond van wet – en regelgeving is vereist. Uw dossiers worden – in archief – tot 7 jaar na het eindigen van de aan ons gegeven opdracht bewaard.

Hoe worden uw gegevens gedeeld en beveiligd?

Uw gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier en worden daarmee opgeslagen (en daarmee verwerkt) door onze ICT provider op onze beveiligde server. Vorstman Advocatuur heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden en zal – indien gebruik gemaakt wordt van diensten van derde partijen – waaronder een IT leverancier – met deze verwerkersovereenkomsten sluiten om dat extra te waarborgen.

Wat zijn uw rechten?

U heeft onder meer de volgende rechten uit hoofde van de AVG:

  1. informatie (ontvangst privacy verklaring) en inzage in uw gegevens en het ontvangen van een kopie daarvan;
  2. rectificatie van uw gegevens;
  3. het recht op bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
  4. (in bepaalde gevallen) het recht om uw gegevens te laten wissen (‘het recht op vergetelheid’);
  5. het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

f: recht op beperking van de verwerking van de persoonsgegevens en recht om eerder gegeven toestemming in te trekken

Voor vragen naar aanleiding van onze privacyverklaring kunt u contact opnemen per telefoon op 020- 262 04 81 of per e-mail: info@vorstman.nl

Privacy dienstverlening

Vorstman Advocatuur heeft als plicht tot geheimhouding van de informatie met betrekking tot uw persoonsgegevens en de behandeling van uw zaak.

Via deze website kunt u contact opnemen met en informatie doorgeven aan Vorstman Advocatuur. Indien u van die mogelijkheid gebruik maakt, kunnen wij die informatie uiteraard wel gebruiken om u van dienst te zijn. Ook in dat geval zal Vorstman Advocatuur echter uw privacy respecteren. De door u aan Vorstman Advocatuur doorgegeven informatie zal derhalve uitsluitend worden gebruikt om u van dienst te zijn.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over het bovenstaande, neem dan contact met ons op via: info@vorstman.nl