Privacy

Privacy verklaring Vorstman Advocatuur

In deze privacyverklaring kunt u teruglezen hoe wij omgaan met persoonsgegevens uit hoofde van de sinds 25 mei 2018 toepasselijke Algemene Verordening gegevensverwerking (AVG). Vorstman Advocatuur respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Wij betrachten daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen die onze website bezoeken of anderszins contact met ons hebben.

Welke gegevens verwerken wij?

Indien u een opdracht aan Vorstman Advocatuur verstrekt, verwerkt Vorstman Advocatuur uw persoonsgegevens. Dit zijn in ieder geval (i) basisgegevens/uw contactgegevens, zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel, (ii) contactgegevens zoals emailadres, postadres, verblijfadres en telefoonnummer, (iii) gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP adres, (iv) alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens – zowel gewone als bijzondere en/of strafrechtelijke persoonsgegevens zoals uw nationaliteit, geboortedatum en geboorteplaats, BSN, paspoortnummer, CV, gezondheidsinformatie en/of persoonsgegevens van strafrechtelijke aard en/of kopie paspoort en/of kopie rijbewijs en/of ID bewijs, waarop het BSN-nummer onleesbaar is gemaakt.

Verder gaat het om gegevens die relevant zijn voor het kunnen behandelen van het dossier en onze verdere dienstverlening, waaronder – maar niet beperkt tot – het verlenen van juridische diensten, het voeren van (gerechtelijke) procedures, facturatie, het innen van declaraties, en marketing en communicatiedoeleinden.

Doeleinden

Vorstman Advocatuur verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. verlening van juridische diensten, waaronder uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 2. advisering, bemiddeling en verwijzing;
 3. declaratie van verrichte werkzaamheden;
 4. voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen;
 5. werving en selectie (sollicitaties);
 6. evaluatie c.q. verbetering van onze dienstverlening (en/of website);
 7. Vorstman Advocatuur verwerkt behalve via Google Analytics geen persoonsgegevens afkomstig van bezoek aan onze website (denk aan cookies, IP-adressen). Het kan voorkomen dat Vorstman Advocatuur uw e-mailadres gebruikt om u berichten (al dan niet een nieuwsbrief en/of update van onze dienstverlening) te sturen of om u uit te nodigen voor een evenement. De mailingapp houdt gegevens bij over het openen van verzonden berichten. Indien u deze berichten of uitnodigingen niet wenst te ontvangen kunt u dat via de afmeldknop onderaan de nieuwsbrief of rechtstreeks bij ons aangeven. U zult dergelijke berichten dan niet meer ontvangen.
 8. het bewaken van de toegang tot kantoor en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

Verwerkingsgrondslagen

Vorstman Advocatuur verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende juridische grondslagen:

 1. uw toestemming als betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten, waaronder ook het declareren aan derden (Raad voor Rechtsbijstand, verzekeringsmaatschappij e.d.);
 3. een wettelijke verplichting, zoals op grond van de Wwft en de Wet op de Rechtsbijstand, Advocatenwet, die advocaten verplichten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen;
 4. en in het geval wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy.

Persoonsgegevens delen met derden

Vorstman Advocatuur deelt uitsluitend persoonsgegevens met derden, als dat voor de behandeling van een zaak of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Voor de behandeling van een zaak kan het nodig zijn persoonsgegevens te delen in het kader van een gerechtelijke procedure (zoals met een gerechtelijke instantie of (de advocaat van) de wederpartij), het sluiten van een of naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak (zoals een deurwaarder) of het inschakelen van bepaalde hulppersonen (waaronder andere externe advocaten of (juridische) adviseurs) voor het verrichten van de juridische dienstverlening. Bij het voldoen aan een wettelijke verplichting kan worden gedacht aan het melden van ongebruikelijke transacties aan toezichthoudende autoriteiten.

Vorstman Advocatuur deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar dergelijke derden geschiedt uitsluitend voor de in dit privacy statement genoemde doeleinden en op basis van de in dit privacy statement vermelde grondslagen.

Door Vorstman Advocatuur ingeschakelde derden, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de geldende (AVG) wet- en regelgeving .Te denken valt hierbij aan een accountant, notaris en/of een ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport ingeschakelde derde. Met derden die namens en in opdracht van Vorstman Advocatuur persoonsgegevens verwerken, ‘verwerkers’, wordt voor zover vereist op grond van de toepasselijke wettelijke regels een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde eveneens gehouden is tot naleving van de AVG.

Doorgifte buiten de EER

Vorstman Advocatuur geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Vorstman Advocatuur er zorg voor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de AVG.

Hoe lang bewaart Vorstman Advocatuur uw gegevens?

Vorstman Advocatuur bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevens verwerking, dan wel op grond van wet – en regelgeving is vereist. Uw dossiers worden – in (digitaal) archief – tenminste 7 jaar na het eindigen van de aan ons gegeven opdracht bewaard.

Hoe worden uw gegevens gedeeld en beveiligd?

Uw gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier en worden daarmee opgeslagen (en daarmee verwerkt) door onze ICT provider op onze beveiligde server. Vorstman Advocatuur heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden en zal – indien gebruik gemaakt wordt van diensten van derde partijen – waaronder een IT leverancier – met deze verwerkersovereenkomsten sluiten om dat extra te waarborgen.

Wat zijn uw rechten?

Op basis van de wet heeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan:

 1. het recht op inzage: dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die Vorstman Advocatuur van u verzameld heeft. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd zijn om, vanwege bijvoorbeeld professioneel verschoningsrecht, niet te voldoen aan uw verzoek om kopieën van persoonsgegevens te verstrekken;
 2. het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 3. het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens: daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn om uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 4. het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook hierbij geldt dat er omstandigheden kunnen zijn waardoor wij niet aan uw verzoek kunnen / hoeven te voldoen;
 5. het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke;
 6. het recht om bezwaart te maken tegen profilering;
 7. het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 8. en het recht om de door u eerder gegeven toestemming in te trekken. Ook in dit geval kunnen er zich omstandigheden voordoen waarin wij bevoegd zijn uw gegevens te blijven verwerken, met name indien de verwerking daarvan een vereiste is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen.

Om er zeker van te zijn dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer (en anders schermen wij die nader af). Vorstman Advocatuur neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens

Contact:
Bij vragen, verzoeken of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Vorstman Advocatuur via: info@vorstman.nl (tel: 020 – 262 04 81) of Vorstman Advocatuur B.V., t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming, Jollemanhof 152, 1019 GW, Amsterdam.

Een vraag, klacht of verzoek, proberen wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Privacy dienstverlening

Vorstman Advocatuur heeft als plicht tot geheimhouding van de informatie met betrekking tot uw persoonsgegevens en de behandeling van uw zaak.

Via deze website kunt u contact opnemen met en informatie doorgeven aan Vorstman Advocatuur. Indien u van die mogelijkheid gebruik maakt, kunnen wij die informatie uiteraard wel gebruiken om u van dienst te zijn. Ook in dat geval zal Vorstman Advocatuur echter uw privacy respecteren. De door u aan Vorstman Advocatuur doorgegeven informatie zal derhalve uitsluitend worden gebruikt om u van dienst te zijn.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over het bovenstaande, neem dan contact met ons op via: info@vorstman.nl of via ons telefoonnummer 020 – 262 04 81