Zekerheden

Incassorisico en zekerheid

Bij het verstrekken van een lening of het leveren van goederen of diensten op afbetaling of met leverancierskrediet loopt een ondernemer een incassorisico. Er bestaat immers een kans dat de ander niet tot (terug)betaling overgaat. Om dit risico af te dekken kunnen financiële zekerheden worden bedongen. Hierbij kan worden gedacht aan pandrecht of hypotheek, het bedingen van een eigendomsvoorbehoud of borgtocht.

Onderschat, maar veel voorkomend in de praktijk

Banken maken dagelijks gebruik van deze mogelijkheden, en bijna iedere ondernemer is daar bij het verkrijgen van financiering wel mee in aanraking gekomen. Daarnaast wordt in de internationale handel gewerkt met zgn. handelspapieren: “letters of credit” (“LC’s”) en bedingen zoals “payment against documents”.

Ook worden in het handelsverkeer met regelmaat bankgaranties gevraagd. Denk aan de huurovereenkomst of bij grote leveringen, of wanneer uw afnemer betalingsproblemen heeft en er een betalingsregeling getroffen moet worden. Bij wanbetaling kunt u soms ook rechten inroepen, waarmee uw positie wordt verbeterd ten opzichte van andere schuldeisers. Bijvoorbeeld retentierecht bij een aannemingsovereenkomst of recht van reclame bij een verkoopovereenkomst.

De juiste stappen

Het op de juiste wijze bedingen van zekerheidsrechten is de eerste stap. De tweede stap is het op de juiste wijze geldend maken hiervan, wanneer het er op aankomt. Daarbij kunt u de rechthebbende zijn, maar u kunt ook geconfronteerd worden met een bank of (andere) schuldeiser, die zekerheden of voorrangsrechten te gelde wil maken.

Al deze vormen van financiële zekerheid zijn in hoge mate specialistische juridische onderwerpen, waarin de advocaten van Vorstman Advocaten u bij uitstek kunnen adviseren. Het is van groot belang deze rechten tijdig te bedingen of op juiste wijze uit te oefenen, en u daarbij van tevoren te laten adviseren. Het juiste gebruik van zekerheden kan in de praktijk een groot verschil maken.