Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Vorstman Advocaten

1 Vorstman Advocaten

1.1 Vorstman Advocaten is een kostenmaatschap bestaande uit vennoten. De vennoten kunnen zowel natuurlijke personen als praktijkvennootschappen zijn (hierna ieder afzonderlijk aangeduid als “Advocaat”). Iedere Advocaat is gebruiker van deze algemene voorwaarden, zoals bedoeld in artikel 6:231 van het Burgerlijk Wetboek.

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle rechtsverhoudingen tussen een Advocaat en degene (hierna aangeduid als “Cliënt”) met wie de Advocaat een overeenkomst heeft gesloten inzake dienstverlening door de Advocaat in de meest ruime zin van het woord. Onder rechtsverhoudingen wordt onder meer (maar niet uitsluitend) verstaan alle verbintenissen (zowel uit overeenkomst als uit de wet voortvloeiend), waaronder ook aanvullende overeenkomsten en vervolgovereenkomsten, alle communicatie (schriftelijk, elektronisch en mondeling) en het gebruik van de website www.vorstman.nl.

2.2 De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op en strekken tevens ten behoeve van personen die voor of bij een Advocaat werkzaam zijn of waarvoor een Advocaat (anderszins) aansprakelijk is. Voor zover in afwijking van artikel 3.2 komt vast te staan dat een opdracht is verleend aan Vorstman Advocaten, zijn de bedingen in deze algemene voorwaarden tevens van toepassing op Vorstman Advocaten en strekken zij tevens ten behoeve van Vorstman Advocaten.

2.3 De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn, voor zover rechtens mogelijk, ook van toepassing op een Advocaat in zijn hoedanigheid van curator.

2.4 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden of andere bedingen of voorwaarden van een Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3 Opdrachten

3.1 Een opdracht tussen een Advocaat en een Cliënt komt tot stand door het verlenen van een opdracht door een Cliënt en het aanvaarden van de opdracht door de Advocaat.

3.2 Opdrachten worden verleend aan een Advocaat, niet aan Vorstman Advocaten. Aan welke Advocaat een opdracht wordt verleend, zal blijken uit de omstandigheden van het geval, zoals (maar niet uitsluitend) een al dan niet schriftelijke opdrachtverlening en een al dan niet schriftelijke opdrachtbevestiging. Vorstman Advocaten en de andere Advocaten zijn derhalve in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de uitvoering door de Advocaat van een aan die Advocaat verleende opdracht.

3.3 Opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door een Advocaat met uitsluiting van artikel 7:404, artikel 7:407 lid 2 en artikel 7:409 van het Burgerlijk Wetboek. De Cliënt stemt ermee in dat de Advocaat de opdracht geheel of gedeeltelijk kan laten uitvoeren door een andere Advocaat (met een mogelijk afwijkend uurtarief).

3.4 Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd ten behoeve van de Cliënt. Anderen dan de Cliënt kunnen aan de opdracht en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.

4 Inschakeling derden

4.1 Het staat een Advocaat vrij derden te betrekken bij de uitvoering van de opdracht.

4.2 Het inschakelen van derden (waaronder, maar niet uitsluitend, deurwaarders, notarissen, fiscalisten, adviseurs of andere advocaten) geschiedt uitsluitend door of namens de Cliënt, tenzij anders wordt overeengekomen. Wordt een derde ingeschakeld namens de Cliënt, dan heeft de Advocaat het recht ook de eventuele voorwaarden van de derde aan de Cliënt tegen te werpen.

5 Honorarium

5.1 Tenzij schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen tussen een Advocaat en een Cliënt, verricht de Advocaat zijn werkzaamheden op uurbasis. Het uurtarief kan worden vermeerderd met een procentuele opslag voor kantoorkosten. Het uurtarief en eventuele kosten worden, voor zover wettelijk vereist, vermeerderd met 21% BTW. Het staat de Advocaat vrij om zijn uurtarief periodiek, in beginsel jaarlijks per 1 januari, te herzien. Een dergelijke herziening zal de Advocaat schriftelijk of elektronisch mededelen aan de Cliënt.

5.2 De werkzaamheden van een Advocaat worden genoteerd in tijdseenheden van 6 (zes) minuten, waarbij elk gedeelte van die tijdseenheid als volledige 6 (zes) minuten wordt genoteerd. Niet verbruikte gedeelten van tijdseenheden cumuleren derhalve niet, ongeacht of deze betrekking hebben op (voortzetting van) dezelfde verrichting.

5.3 Kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, zoals reis- en verblijfkosten en kosten van derden (waaronder, maar niet uitsluitend, de Kamer van Koophandel, het Kadaster en de rechtsprekende macht) worden doorbelast. Kosten worden op elk door de Advocaat gewenst moment bij de Cliënt in rekening gebracht.

5.4 Een Advocaat heeft het recht om op elk moment een voorschot in rekening te brengen aan de Cliënt. Met een voorschot kunnen zowel honorarium als kosten worden verrekend. Tenzij schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen tussen een Advocaat en een Cliënt, zal de Advocaat pas met zijn werkzaamheden aanvangen nadat het voorschot door de Cliënt is voldaan.

5.5 Tenzij schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen tussen een Advocaat en een Cliënt, dienen declaraties van de Advocaat binnen 14 (veertien) dagen na de datum van de declaratie volledig te zijn betaald. Na het verstrijken van deze termijn is de Cliënt van rechtswege in verzuim.

5.6 Blijft tijdige betaling uit, dan is de Cliënt buitengerechtelijke kosten verschuldigd aan de Advocaat. Deze kosten bedragen 10% van de totale vordering (dus inclusief kosten en BTW), met een minimum van EUR 250. Alle kosten die verband houden met de gerechtelijke invordering van niet tijdig betaalde declaraties (of gedeelten daarvan) komen voor rekening van de Cliënt, waaronder ook de volledige advocaatkosten.

5.7 De Advocaat is bevoegd om op elk moment zijn werkzaamheden op te schorten indien de Cliënt één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden niet naleeft of redelijkerwijs te verwachten is dat de Cliënt deze niet zal naleven.

6 Informatieplicht

6.1 De Cliënt is verplicht (i) alle informatie die van belang kan zijn voor de uitvoering van de opdracht en (ii) alle door de Advocaat verlangde informatie, correct, tijdig en volledig aan de Advocaat te verstrekken. De Cliënt staat ervoor in dat alle aan een Advocaat verstrekte informatie (schriftelijk, elektronisch en mondeling) correct, volledig en niet misleidend is.

7 Klachten

7.1 Indien de Advocaat naar de mening van de Cliënt een prestatie niet naar behoren heeft verricht, dient de Cliënt dat schriftelijk en onder opgave van reden te melden aan de Advocaat binnen 14 (veertien) dagen na de datum dat de Cliënt het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij gebreke waarvan de Cliënt op het gestelde gebrek in de prestatie geen beroep meer kan doen.

7.2 Klachten worden behandeld conform de kantoorklachtenregeling van Vorstman Advocaten. De kantoorklachtenregeling is raadpleegbaar op de website www.vorstman.nl.

8 Aansprakelijkheid

8.1 Een Advocaat (een verwijzing in dit artikel 8 naar “Advocaat” omvat tevens een verwijzing naar Vorstman Advocaten) staat niet in voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

8.2 Enige aansprakelijkheid van een Advocaat is beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Vorstman Advocaten. De beperking omvat niet het bedrag van het eigen risico van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt en/of geen bedrag wordt uitgekeerd, is enige aansprakelijkheid van een Advocaat beperkt tot een bedrag van EUR 10.000 (tienduizend euro).

8.3 Een Advocaat is niet aansprakelijk voor of jegens derden (waaronder, maar niet uitsluitend, deurwaarders, notarissen, fiscalisten, adviseurs of andere advocaten) of de wijze waarop zij handelingen verrichten, werkzaamheden uitvoeren of overeenkomsten naleven (of juist niet of gebrekkig verrichten, uitvoeren of naleven).

8.4 De Cliënt vrijwaart iedere Advocaat tegen alle vorderingen of aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met een door de Cliënt verleende opdracht.

8.5 Een Advocaat is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals (maar niet uitsluitend) gevolgschade of omzetderving.

8.6 De Cliënt is verplicht om zich adequaat te verzekeren voor de activiteiten die hij verricht of gaat verrichten en die verband houden met de aan een Advocaat verleende opdracht. De Cliënt is verplicht om al het redelijke te doen om schade, waarvoor een Advocaat aansprakelijk is, te beperken. Een Advocaat is niet aansprakelijk voor schade die (i) niet wordt vergoed door een verzekering, terwijl dit wel het geval zou zijn geweest indien de Cliënt zich adequaat had verzekerd zoals bedoeld in dit artikel, en (ii) is ontstaan of is toegenomen doordat de Cliënt zijn schadebeperkingsplicht niet in acht heeft genomen zoals bedoeld in dit artikel.

8.7 De Cliënt dient griffierecht tijdig en volledig te betalen, zulks met inachtneming van de Wet griffierechten burgerlijke zaken. Het niet tijdig of niet volledig betalen van griffierecht kan nadelige gevolgen meebrengen. Een Advocaat is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet tijdig of niet volledig betalen van griffierecht, indien de Cliënt op het griffierecht is gewezen voorafgaand aan het verstrijken van de betalingstermijn van het griffierecht.

9 Afstand van recht

9.1 De Cliënt doet hierbij afstand van zijn recht tot verrekening en opschorting. De Cliënt doet tevens afstand van zijn recht om conservatoir beslag te (doen) leggen (i) ten laste van een Advocaat of Vorstman Advocaten of (ii) onder zichzelf indien daardoor enige betalingsverplichting aan een Advocaat wordt gefrustreerd.

10 Einde

10.1 Het staat een Advocaat en een Cliënt te allen tijde vrij een overeenkomst van opdracht tussen hen te beëindigen. Een beëindiging van de overeenkomst laat de verschuldigdheid van de gedeclareerde en nog te declareren werkzaamheden en eventuele kosten onverlet.

11 Wijzigingen

11.1 Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd eenzijdig worden gewijzigd door Vorstman Advocaten. De gewijzigde voorwaarden zullen ten minste 14 (veertien) dagen voorafgaand aan de inwerkingtreding daarvan schriftelijk of langs elektronische weg aan de Cliënt worden toegezonden. De gewijzigde voorwaarden zijn van kracht op het moment van inwerkingtreding, tenzij de Cliënt de overeenkomst tussen hem en de Advocaat daaraan voorafgaand heeft beëindigd. Na het moment van inwerkingtreding zijn de gewijzigde voorwaarden ook van toepassing op de periode voorafgaand aan de wijziging.

12 Nietigheid

12.1 Indien en voor zover enige bepaling in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of onafdwingbaar is of wordt, tast deze ongeldigheid, nietigheid of onafdwingbaarheid de overige bepalingen niet aan en blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand.

12.2 Een ongeldige, nietige of onafdwingbare bepaling (of een gedeelte daarvan) zal worden vervangen door een geldige, niet nietige en afdwingbare bepaling. De vervangende bepaling dient te stroken met de inhoud en de strekking van de overige inhoud van deze algemene voorwaarden.

13 Overig

13.1 Deze algemene voorwaarden liggen bij Vorstman Advocaten voor een Cliënt ter inzage en zullen op verzoek van een Cliënt schriftelijk of langs elektronische weg aan de Cliënt worden toegezonden. Deze algemene voorwaarden zijn tevens raadpleegbaar op de website www.vorstman.nl.

14 Geschillen

14.1 Op deze algemene voorwaarden en alle verbintenissen (zowel uit overeenkomst als uit de wet voortvloeiend) die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden, geschillen over het bestaan of de geldigheid van deze algemene voorwaarden daaronder begrepen, en alle verbintenissen (zowel uit overeenkomst als uit de wet voortvloeiend) die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden, zullen in eerste aanleg exclusief (dus met uitsluiting van andere fora) worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

15 Taal

15.1 Deze algemene voorwaarden zijn vertaald in het Engels. In het geval van een geschil over deze algemene voorwaarden is uitsluitend de Nederlandse tekst en betekenis daarvan naar Nederlands recht bindend.

Versie
Januari 2015